Kategori: Nyheter

Vi har byttet navn!

Beslag og Sikkerhetsrådgiveren as bytter navn til Beslagos AS.

Med dette følger ny logo og hjemmeside.

Videre overtar Jan-Arne Wike som daglig leder og Jan Spica fortsetter i firmaet som senior rådgiver.

For deg som oppdragsgiver og samarbeidspartner betyr dette lite. Vi er de samme ansatte, på samme lokasjon og med samme bedriftsfilosofi:
• Beslagos AS skal være en uavhengig rådgiver innen adgangskontroll, låser, beslag, universell utforming og sikkerhet.
• Beslagos AS skal utarbeide nøytrale beskrivelser som tilfredsstiller alle aktuelle lover og regler.
• Beslagos AS skal tilby sine tjenester til offentlige virksomheter i tillegg til entreprenører, arkitekter og andre private aktører.

Ta gjerne kontakt dersom det skulle være noe!

Milepæl

Da har vi skrivende stund passert 450 gjennomførte prosjekter gjennom 15 år!

TEK 2010 av 01.01.15 – Konsekvenser for lås og beslag

Veiledning om tekniske krav til byggverk:

Kapittel 12 – Planløsning og bygningsdeler i byggverk
§ 12-15 – Dør, port mv.
Veiledning
Til tredje ledd bokstav b
Dør til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei som er beregnet for manuell åpning skal kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.

Endring fra 20 N til 30 N gir ingen effekt med tanke på tillat bruk av mekanisk dørlukker i stedet for dørautomatikk, da ingen leverandører kan levere dørlukkere montert på dør som tilfredsstiller kravet samtidig som selvlukking ivaretas. Konsekvensen er at alle selvlukkende dører som skal tilfredsstille maksimum åpningskraft på 30 N må fortsatt prosjekteres med dørautomatikk.

Det som derimot kan åpne for tillatt bruk av dørlukker i stedet for dørautomatikk er presisering om at krav til maksimum åpningskraft nå gjelder kun dører til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei. Tidligere gjaldt dette kravet alle dører. Dersom dører defineres å være utenfor hovedatkomst og/eller hovedrømningsvei bortfaller krav om maksimum åpningskraft, og man kan dermed benytte dørlukker i stedet for dørautomatikk.

Litt om våre tjenester

Vi kan bistå i hele prosjektfasen fra skisse/forprosjekt til ferdig bygg.

Vårt mål er å forenkle leveransen i og rundt dører med lås og beslag som hovedfagfelt, og tilbyr rådgivning deretter.
Dette omhandler blant annet avklaring, grensesnitt, koordinering, prosjektering og oppfølging.

Prosjektering av låser, beslag, adgangskontroll, dørautomatikk og elektrisk avlåsing er i dag blitt svært komplisert dersom en skal unngå problemer med sikkerhet, rømning, universell utforming og teknisk forskrift til byggverk generelt. Derfor er det viktig at prosjektering av låser og beslag blir ivaretatt på en profesjonell måte.

I mange tilfeller skal flere bruksfunksjoner tilfredsstilles i forbindelse med dører.
Vi kan, i samarbeide med arkitekt og andre rådgivere, utarbeide funksjonstegning som viser hvilke dører som skal ha:
•    tilknytning til brannalarmanlegget for automatisk åpning ved brann
•    tilknytning til brannalarmanlegget via holdemagnet for automatisk lukking ved brann
•    kortleser – adgangskontroll
•    lukket – låst overvåking
•    universell utforming ved hjelp av dørautomatikk eller holdemagnet
•    brannventilasjon
• andre elektriske tilknytninger

Vi kan også tilby utarbeidelse av soneplaner som fremkommer på funksjonstegning.

På bakgrunn av godkjente funksjonstegning eller andre oppsett som viser ovennevnte, utarbeider vi en nøytral beslagliste i Excel eller funksjonsbeskrivelse.
Beslaglisten eller funksjonsbeskrivelsen danner vårt grunnlag for å utarbeide en nøytral beslagbeskrivelse.
Beskrivelsen utarbeides i G-prog, Word eller PDF – alt etter oppdragsgivers ønske.

I tillegg til ovennevnte kan vi bistå med:
•    Kostnadsberegning i skisse/forprosjekt eller ved tilbudsgivning
•    Utsendelse av forespørsel, innhenting av priser og evaluering av tilbud
•    Gjennomføring av tekniske avklaringer og kontraktsforhandlinger
•    Koordinering av beslag- og sikringsleverandør
•    Oppfølging av leveranse på byggeplass
•    Bistand ved utarbeidelse av låsplan
•    Bistand ved utarbeidelse FDV dokumentasjon
•    Tredjepartskontroll av prosjektert lås, beslag, adgangskontroll og sikkerhet

Nøytrale beskrivelser

Våre nøytrale beskrivelser tilfredsstiller lov om offentlige anskaffelser

Beslagos AS tilbyr følgende nøytrale beskrivelser:

– Funksjonstegninger er til meget stor nytte for byggherre, bruker, PGL, ARK, RIE, og RIBR i både forprosjekt og detaljprosjekt, samt entreprenør i tilbuds- og byggefasen.
Funksjonstegningene samordner informasjon om dører som for eksempel skal tilknyttes brannalarm, brannventilasjon, adgangskontroll, innbruddsalarm og ha universell utforming. I tillegg kan vi utarbeide soneplaner som også fremkommer på funksjonstegningene.
Klikk for eksempel på funksjonstegning
Klikk for eksempel på kombinert funksjonstegning og soneplan

Det enkle er ofte det beste.
– Meget anvendelig nøytral dør- og beslagliste i Excel. Vi benytter Excel slik at alle involverte aktører få tilgang til informasjonen på en enkel måte, uten bruk av spesialprogram. Videre kan listen suppleres med informasjon utover lås og beslag, eksempelvis pris per dør, kortleser og nødutgangskilt.
Vi anbefaler sterkt at Excel listen holdes oppdatert og benyttes aktivt gjennom hele prosjektet, da det viser seg at dette senker antall feil i dørmiljøet.
Excel listen blir en viktig del av FDV dokumentasjonen som kan benyttes videre
Klikk for eksempel på dør og beslagliste

– Detaljbeskrivelse av lås, beslag og dørautomatikk – bestående av , dør- og beslagliste og G-prog mengdebeskrivelse og eventuelt funksjonstegning.
Klikk for eksempel på detaljbeskrivelse

– Funksjonsbeskrivelse som benyttes hvor detaljer ikke foreligger. Vi beskriver beslagpakker som ses i sammenheng med funksjonstegning
Klikk for eksempel på funksjonsbeskrivelse

Ta gjerne kontakt med oss i dag for ytterligere informasjon!

Våre funksjonstegninger – en suksess!

Våre funksjonstegninger er blitt en stor suksess!

Funksjonstegningene kan vise alle dører som skal tilkobles brannalarm, dørautomatikk, adgangskontroll, lukket/låst overvåking, brannventilasjon og lignende. I tillegg kan vi utarbeide soneplaner som fremkommer på funksjonstegningene.
Tegningene har vist seg å være til meget stor hjelp for byggherre/bruker, PGL, arkitekt og RIE både i forprosjekt og detaljprosjekt.

Se flik «Beskrivelse» for eksempel.